Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
20112 Avanafil
Synonyms:
(S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4- methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine; 4-[[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2- (hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-5- pyrimidinecarboxamide;
   Request Quote
76823 Avanafil impurity 10
   Request Quote
76824 Avanafil impurity 11
   Request Quote
76825 Avanafil impurity 12
   Request Quote
76826 Avanafil impurity 13
   Request Quote
76832 Avanafil impurity 1
   Request Quote
76831 Avanafil impurity 14
Synonyms:
Dechloro-(R)-avanafil;
   Request Quote
76833 Avanafil impurity 2
   Request Quote
76834 Avanafil impurity 3
   Request Quote
76835 Avanafil impurity 4
   Request Quote
76836 Avanafil impurity 5
   Request Quote
76837 Avanafil impurity 6
   Request Quote
76838 Avanafil impurity 7
   Request Quote
76818 Avanafil impurity 8
Synonyms:
(R)-Avanafil;
   Request Quote
76819 Avanafil impurity 9
   Request Quote
76830 Avanafil metabolite (M-16)
   Request Quote
76827 Avanafil metabolite (M-4) I
   Request Quote
76829 Avanafil metabolite (M-4) II
   Request Quote
76820 Avanafil related compound 1
   Request Quote
76821 Avanafil related compound 2
   Request Quote
76822 Avanafil related compound 3
   Request Quote
CN20113 Avanafil-13C5,15N
Synonyms:
(S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4- methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine- 13C5,15N; 4-[[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2- (hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-5- pyrimidinecarb;
   Request Quote
76828 Avanafil-13C d3
   Request Quote
50684 Des(2-hydroxymethylpyrrolidino) 2-[(2-Hydroxymethyl,-3-carboxy) propylamino]avanafil
   Request Quote
51792 3-(S)-Hydroxypyrrolidinylavanafil
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
51793 4-(S)-Hydroxypyrrolidinylavanafil
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart