Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
D92728 Desmethyl Etoricoxib-d4
Synonyms:
5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(3-pyridyl)pyridine-d4;
   Request Quote
   Request Quote
45979 6’’-Desmethyl-6’’-carboxy Etoricoxib
   Request Quote
45173 6’’-Desmethyl-6’’-methylhydroxy Etoricoxib
   Request Quote
10186 Etoricoxib
Synonyms:
Arcoxia; 5-Chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-(4-methylsulfonylphenyl) pyridine;
100 mg $290   Add to Cart
74457 Etoricoxib Impurity 11
   Request Quote
74458 Etoricoxib Impurity 7
   Request Quote
74459 Etoricoxib Impurity B
   Request Quote
74460 Etoricoxib Impurity L
   Request Quote
74461 Etoricoxib Impurity M
   Request Quote
O74462 Etoricoxib Impurity O
   Request Quote
74463 Etoricoxib Impurity Q
   Request Quote
74464 Etoricoxib Impurity R
   Request Quote
74465 Etoricoxib Impurity S
   Request Quote
51315 Etoricoxib N1’’-Oxide
Synonyms:
Etoricoxib Impurity A;
10 mg $675   Add to Cart
100 mg $2,400   Add to Cart
36701 Etoricoxib Related Compound B
Synonyms:
Etoricoxib Impurity 5;
50 mg $1,171   Add to Cart
36702 Etoricoxib Related Compound C
50 mg $1,171   Add to Cart
CD70226 Etoricoxib-13C,d3
   Request Quote
D25410 Etoricoxib-d3
Synonyms:
5-Chloro-6’-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3’-bipyridine- d3; Algix-d3; Arcoxia-d3; Etobrix-d3; Etocox-d3; Etoxib-d3; Etropain-d3; Kingcox-d3; MK 0663-d3; MK 663-d3; Tauxib-d3; Torcoxia-d3;
1 mg $490   Add to Cart
D70225 Etoricoxib-d5
   Request Quote
D33964 Etoricoxib-d4
1 mg $650   Add to Cart
5 mg $1,600   Add to Cart