Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
92547 3-Descyano 3-Bromo-febuxostat
Synonyms:
2-[3-Bromo-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5- thiazolecarboxylic Acid; 2-(3-Bromo-4-isobutoxyphenyl)-4- methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
D92548 3-Descyano 3-Bromo-febuxostat-d9
Synonyms:
2-[3-Bromo-4-(2-methylpropoxy-d9)phenyl]-4-methyl-5- thiazolecarboxylic Acid; 2-(3-Bromo-4-isobutoxy-d9-phenyl)-4- methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
92549 3-Descyano Febuxostat
Synonyms:
2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
D92550 3-Descyano Febuxostat-d9
Synonyms:
2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid-d9;
   Request Quote
   Request Quote
D92552 3-Descyano Febuxostat-d9 Ethyl Ester
Synonyms:
4-Methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-5-thiazolecarboxylic-d9 Acid Ethyl Ester; Ethyl 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5- carboxylate-d9;
   Request Quote
   Request Quote
92551 3-Descyano Febuxostat Ethyl Ester
Synonyms:
4-Methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester; Ethyl 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5- carboxylate;
   Request Quote
   Request Quote
92509 3-Descyano-3-((hydroxyimino)methyl) Febuxostat
Synonyms:
2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5 -thiazolecarboxylic acid;
   Request Quote
   Request Quote
92510 3-Descyano-3-formyl Febuxostat
   Request Quote
   Request Quote
92638 Desisobutyl Febuxostat
   Request Quote
   Request Quote
O92639 O-Desisobutyl-O-n-propyl Febuxostat
Synonyms:
2-(3-Cyano-4-propoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid;
   Request Quote
   Request Quote
5763 Febuxostat
100 mg $490   Add to Cart
94759 Febuxostat 2-Butyl Isomer
Synonyms:
2-(4-(sec-Butoxy)-3-cyanophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
25436 Febuxostat Acyl-β-D-glucuronide
Synonyms:
2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5- thiazolecarboxylate β-D-Glucopyranuronic Acid; 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate β-D-Glucopyranuronic Acid;
   Request Quote
94761 Febuxostat Isopropyl Ester
Synonyms:
2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid Isopropyl Ester; 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5 -Thiazolecarboxylic Acid 1-Methylethyl Ester;
   Request Quote
   Request Quote
94760 Febuxostat Isopropyl Isomer
Synonyms:
2-(3-Cyano-4-isopropoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
94758 Febuxostat n-Butyl Isomer
Synonyms:
2-(4-Butoxy-3-cyanophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid;
10 mg $440   Add to Cart
100 mg $400   Add to Cart
37582 Febuxostat Related Compound
1 g $720   Add to Cart
D25435 Febuxostat-d9
Synonyms:
2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy-d9)phenyl]-4-methyl-5- thiazolecarboxylic Acid; 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl-d9)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid; TEI 6720-d9; TMX 67-d9;
   Request Quote
D64965 Febuxostat-d7
1 mg $640   Add to Cart
10 mg $2,120   Add to Cart
32102 Febuxostat-O-β-D-glucuronide
1 mg $1,400   Add to Cart
5 mg $1,900   Add to Cart